Όροι Χρήσης

 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Όροι χρήσης ιστοσελίδας
Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.
Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό καλείστε να διαβάζετε εκ των προτέρων, προσεκτικά, το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής.

Προϋπόθεση χρήσης
Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη αυτής.

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, έχοντα πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης αυτομάτως δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Επισημαίνεται ότι ο χώρος της παρούσας ιστοσελίδας που αφορά τους Επαγγελματίες Υγείας, απευθύνεται αποκλειστικά σε ιατρούς και φαρμακοποιούς οι οποίοι και μόνο έχουν δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν προηγούμενης σχετικής εγγραφής τους, στα περιεχόμενα και τις εφαρμογές του σχετικού διαδικτυακού χώρου της παρούσας ιστοσελίδας(εφεξής «χρήστες-Επαγγελματίες Υγείας»).

Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τους λοιπούς διαδικτυακούς χώρους τους οποίους διατηρεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Σε συγκεκριμένο χώρο της παρούσας ιστοσελίδας, θα μπορείτε να εισάγετε (εφεξής «απλοί χρήστες»), αν και εφόσον το επιθυμείτε τα αντιστοίχως αιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να λάβετε μέρος σε τυχόν διαγωνισμούς που ενδέχεται να διοργανώνει η ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., καθώς και να λαμβάνετε ενημερώσεις με την μορφή των newsletter για επιστημονικές και προωθητικές πρωτοβουλίες της ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε..

Περιορισμός ευθύνης
Η ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») μέσω της δημιουργίας της παρούσας ιστοσελίδας έχει ως στόχο την ενημέρωση  του κοινού και των Επαγγελματιών Υγείας σχετικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Πληροφορίες που θα βρείτε για φαρμακευτικά προϊόντα ή ασθένειες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο σας παρέχονται από την Εταιρεία  και προορίζονται για γενική πληροφόρηση με ρητή αναφορά των φύλλων οδηγιών χρήσης έκαστου προϊόντος. Πολλά από τα φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να αναφέρονται είναι διαθέσιμα μόνο με συνταγή επαγγελματία υγείας, ο οποίος έχει την δικαιοδοσία να συνταγογραφεί και να χορηγεί φαρμακευτικά προϊόντα. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν πλήρη ιατρική πληροφόρηση. Η αναφορά των ως άνω προϊόντων συνοδευόμενων από τα φύλλα οδηγιών χρήσης τους δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση άμεση ή έμμεση προώθηση των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία.

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με ιατρικές παθήσεις και τη θεραπεία τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το υλικό του ιστοτόπου είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση εκτός της περιοχής του προοριζόμενου κοινού. Επίσης, κανένα σημείο του παρόντος ιστοτόπου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παροχή οποιουδήποτε είδους ιατρικής συμβουλής ή σύστασης, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Θα πρέπει πάντα να ζητείται ειδική ιατρική συμβουλή από κατάλληλα ειδικευμένο ιατρό.

Η Εταιρεία, περαιτέρω, δεν ευθύνεται αναφορικά με την ακρίβεια των δεδομένων και πληροφοριών που εισάγει ο χρήστης-Επαγγελματίας Υγείας, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη αναφορικά με την ακρίβειά τους. Με την συμπλήρωση και εγγραφή στα αιτούμενα πεδία δηλώνει υπεύθυνα την ιδιότητα του ως Επαγγελματίας Υγείας, δυνάμει της οποίας και σε συνέχεια της διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας και ιδιότητας του,επιτρέπεται η πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό χώρο.

Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρεία δεν εγγυάται, ούτε υπόσχεται την αποτελεσματικότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό. Η Εταιρεία και  οποιοδήποτε μέρος συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του διαδικτυακού τόπου, δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη/χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που τυχόν προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρίας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.
Τέλος, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες της ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών, σημάτων ή λογοτύπων της Εταιρείας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας η οποία προστατεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993, 2000/31/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται οιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, πώληση, δημοσίευση η εν γένει παράνομη εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη παροχή έγγραφης άδειας χρήσης εκ μέρους της Εταιρείας, διαφορετικά ο χρήστης θα ευθύνεται προς αποζημίωση της Εταιρείας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στους οικείους ως άνω νόμους.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.

Αλλαγές στην ιστοσελίδα
Η Εταιρεία με στόχο την βελτιστοποίηση των τρόπων επικοινωνίας και της παροχής των υπηρεσιών της ενδέχεται να μεταβάλλει την λειτουργικότητα και κάποια χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, με την παράλληλη τροποποίηση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Αν και όποτε πραγματοποιηθούν αλλαγές στους όρους χρήσης η εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Δικαιοδοσία
Ο επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά, ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με νέους όρους ,ώστε να καθίστανται ισχυροί και εφαρμόσιμοι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων παρόχων
Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών υπηρεσιών.

Προστασία Προσωπικών δεδομένων
Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών-Επαγγελματιών Υγείας και των απλών χρηστών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα και στην Πολιτική Απορρήτου  της παρούσας ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεσμεύεται σε μια υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας , σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 2472/1997, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/46 ΕΚ ,την από 25 Μαΐου 2018 εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679(GDPR) και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων.

Ο χρήστης-Επαγγελματίας Υγείας και ο απλός χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής του δίνει την ρητή, ειδική και ελεύθερη συγκατάθεσή του αναφορικά με την συλλογή των κατωτέρω αναφερομένων προσωπικών τους δεδομένων και την τήρηση αρχείου αυτών για την εξυπηρέτηση των σκοπών και λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα πρόσβασης  και  προβολής αντιρρήσεων για την επεξεργασία τους κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος με αντικείμενο την διόρθωση, προσωρινή χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή τους, εφόσον  εκτός των άλλων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.  Περαιτέρω, ο χρήστης-Επαγγελματίας Υγείας και ο απλός χρήστης διατηρεί  τα δικαιώματα του για: α) εναντίωση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, β) λήψη γραπτής απάντησης (σε σύντομο χρονικό διάστημα) σε ερώτημά του προς την Εταιρεία εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, γ) ενημέρωση  για την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την προηγούμενη ενηµέρωση ή πληροφόρησή του καθώς και την λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων και δ) αίτημα φορητότητας των προσωπικών του δεδομένων,σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον νόμο 2472/1997 και Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679(GDPR).

Ρητώς αναφέρεται τέλος, ότι απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε δημοσίευση στοιχείων τρίτων προσώπων από τον χρήστη-Επαγγελματία Υγείας ή τον απλό χρήστη της ιστοσελίδας. Εάν η Εταιρεία λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι  χρήστης ιστοσελίδας εισάγει πληροφορίες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα μπορεί να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του χρήστη-Επαγγελματία Υγείας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

•    Προστασία Προσωπικών δεδομένων χρηστών-Επαγγελματιών Υγείας
Η Εταιρεία αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη-Επαγγελματία Υγείας ,τα συλλέγει κατά την εγγραφή του, η οποία πραγματοποιείται μετά την πρώτη επίσκεψη του χρήστη-Επαγγελματία Υγείας στον σχετικό διαδικτυακό χώρο της ιστοσελίδας. Η συλλογή των δεδομένων που παρατίθενται κατωτέρω και η ταυτόχρονη διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας και ιδιότητας των Επαγγελματιών Υγείας από την Εταιρεία, αποτελεί προαπαιτούμενο της δυνατότητας χρήσης του σχετικού διαδικτυακού χώρου από τους Επαγγελματίες Υγείας.
Ο διαδικτυακός χώρος www.normahellas.gr της παρούσας ιστοσελίδας απευθύνεται αυστηρώς σε Επαγγελματίες Υγείας και μόνο αυτοί δύνανται να εγγραφούν και να περιηγηθούν στα περιεχόμενα και τις εφαρμογές του διαδικτυακού χώρου της ιστοσελίδας, συμπληρώνοντας στα σχετικά πεδία τα προσωπικά τους στοιχεία. Προσωπικά στοιχεία/δεδομένα θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των Επαγγελματιών Υγείας και την χρήση του διαδικτυακού τόπου αυστηρώς και μόνο από αυτούς, καθώς και για την επικοινωνία με τους χρήστες-Επαγγελματίες Υγείας. Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς σχετικά με φαρμακευτικά της προϊόντα, επιστημονικές ή ενημερωτικές της πρωτοβουλίες, καθώς και για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη-Επαγγελματία Υγείας.
Συγκεκριμένα, η Εταιρεία τηρεί αρχείο με τα κατωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη-Επαγγελματία Υγείας, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679(GDPR). Τα Δεδομένα του χρήστη-Επαγγελματία Υγείας του σχετικού διαδικτυακού χώρου της ιστοσελίδας που καταχωρούνται στο Αρχείο της Εταιρείας είναι αυτά που δηλώνονται από τον ίδιο τον χρήστη (Υποκείμενο) και με την συναίνεσή του κατά την εγγραφή του στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Συγκεκριμένα, κατά την εγγραφή του ο χρήστης-Επαγγελματίας Υγείας καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Username, ονοματεπώνυμο, e-mail, έτος γέννησης, κινητό τηλέφωνο ,διεύθυνση, ειδικότητα, ΑΦΜ του Φαρμακείου (μόνο για Φαρμακοποιούς), Αριθμός Μητρώου οικείου Ιατρικού Συλλόγου (μόνο για Ιατρούς).   Ο χρήστης-Επαγγελματίας Υγείας έχει το δικαίωμα να διορθώσει, να τροποποιήσει ή να ενημερώσει τα προσωπικά δεδομένα που έχει δηλώσει, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθείας μέσω της ιστοσελίδας.

•    Προστασία Προσωπικών δεδομένων απλών χρηστών
Η Εταιρεία αναφορικά με τους απλούς χρήστες, συλλέγει προσωπικά τους δεδομένα μόνο εφόσον υποβάλλονται οικειοθελώς από αυτούς στον σχετικό διαδικτυακό χώρο της ιστοσελίδας. Η συλλογή των δεδομένων που παρατίθενται κατωτέρω δεν αποτελεί για τους απλούς χρήστες προαπαιτούμενο της δυνατότητας χρήσης των λοιπών διαδικτυακών χώρων του παρόντος ιστότοπου, πέραν αυτού που απευθύνεται αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας.

Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία που θα συμπληρώνουν οι απλοί χρήστες για ενημερωτικούς σκοπούς σχετικά με μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά της προϊόντα, επιστημονικές ή ενημερωτικές της πρωτοβουλίες, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς που θα διοργανώνει η Εταιρεία καθώς και για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο απλό χρήστη.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία τηρεί αρχείο με τα κατωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του απλού χρήστη, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  του Ευρωπαϊκoύ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679(GDPR). Τα Δεδομένα του απλού χρήστη που καταχωρούνται στο Αρχείο της Εταιρείας, είναι αυτά που δηλώνονται από τον ίδιο τον  απλό χρήστη (Υποκείμενο) οικειοθελώς και με την ρητή συναίνεσή του κατά την εγγραφή του στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Συγκεκριμένα, κατά την εγγραφή του ο απλός χρήστης καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Username, ονοματεπώνυμο, e-mail, κινητό τηλέφωνο ,διεύθυνση.   Ο απλός χρήστης έχει το δικαίωμα να διορθώσει, να τροποποιήσει ή να ενημερώσει τα προσωπικά δεδομένα που έχει δηλώσει, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθείας μέσω της ιστοσελίδας.

Επικοινωνία
Για υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας, πληροφορίες, διευκρινίσεις,αίτημα για χρησιμοποίηση και αναπαραγωγή τμήματος του παρόντος διαδικτυακού χώρου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 2105222282 ή αποστείλετε ηλεκτρονικό email στο  info@normahellas.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Ο ιστότοπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν cookies.
Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων)  και το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν browser όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο browser ζητάει μια σελίδα από το διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.
Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον browser και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session), λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο browser.
Σε συνεργασία με τους έμπιστους συνεργάτες μας, χρησιμοποιούμε τα cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

Υποχρεωτικά Cookies
Χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα cookies για να διασφαλίσουμε βέλτιστη λειτουργικότητα του ιστότοπου στα παρακάτω:
•    Αναγνώριση χρηστών που έχουν περιηγηθεί τουλάχιστον ακόμη μια φορά στον ιστότοπο ή είναι εγγεγραμμένα μέλη του ιστότοπου και τους επιτρέπουμε να τους παρουσιάζεται μια εξατομικευμένη εκδοχή του ιστότοπου.
•    Εξάλειψη της ανάγκης για τους χρήστες που έχουν εισέλθει μια φορά στον ιστότοπο, να εισάγουν εκ νέου πληροφορίες απαραίτητες για την καλύτερη περιήγησή τους.
•    Επικοινωνία με τον ιστότοπό μας με μια σειρά φορμών επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Cookies Ανάλυσης
Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να σταθμίσουμε τη συμπεριφορά χρήσης των επισκεπτών στον ιστότοπό μας με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίησή της. Με τη χρήση διαδικτυακών στατιστικών (web analytics) που παρέχονται από τα στατιστικά της Google (Google Analytics) μπορούμε να αναλύσουμε τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες καθώς και άλλα στατιστικά (π.χ. χρόνος παραμονής στη σελίδα, ιστότοπος από τον οποίο προήλθαν, αριθμό σελίδων ανά επίσκεψη κλπ.)  και μέσω αυτών μπορούμε να παρέχουμε βελτιστοποιημένο περιεχόμενο στον ιστότοπο (βάσει των ενδιαφερόντων των χρηστών). Χρησιμοποιούμε επίσης τα προαναφερθέντα στατιστικά για να καταγράψουμε τις επιθυμίες των χρηστών και να ορίσουμε τη στρατηγική διαφήμισης με βάση αυτά.

Cookies άλλων ιστοσελίδων και Behaviorally Targeted Advertising Cookies (third party):
Στις σελίδες του ιστότοπου βρίσκονται cookies που δεν έχουν άμεση σχέση με τον ιστότοπο αλλά αφορούν συνεργάτες, διαφημιστές ή χορηγούς.

Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που περιέχει δεδομένα από άλλα sites όπως YouTube ή Facebook, αυτά τα sites χρησιμοποιούν δικά τους cookies στη συσκευή σας/ στον browser με τον οποίο επισκέπτεστε. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει τα εν λόγω cookies ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με το τρόπο που λειτουργούν τα cookies (πρόσβαση στα cookies έχουν μόνο αυτοί που τα δημιούργησαν). Παρακαλούμε ελέγξτε τη πολιτική των εν λόγω sites για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με αυτά τα cookies.

Τα Behaviorally Targeted Advertising Cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών, σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν περιηγηθεί, με σκοπό την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων, ανάλογες με τα ενδιαφέροντά τους.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ‘cookies’ θα πρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις στον browser αναλόγως ώστε είτε να σας ειδοποιεί για την χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση τους. Θα πρέπει να λάβετε υπ΄ όψιν ότι τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την χρήση ‘cookies’ μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο ή/ και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, ευκολιών ή ορισμένων λειτουργιών από τον ιστότοπο. Η μη πραγματοποίηση ανάλογων ρυθμίσεων νοείται ως αποδοχή της λήψης και αποθήκευσης ‘cookies’ από τον ιστότοπο.

Πως μπορώ να διαχειριστώ ή να σταματήσω την χρήση cookies;
Αρκετοί χρήστες βρίσκουν την ιδέα της χρήσης στοιχείων παρεμβατική στα προσωπικά τους δεδομένα, ειδικά όταν η χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται από τρίτους. Για παράδειγμα μπορεί να αντιτίθεστε στη χρήση στοιχείων σας (τα οποία έχουν προέλθει από το ιστορικό περιήγησή σας σε έναν ιστότοπο) για τη διενέργεια κάποιας διαφημιστικής καμπάνιας. Αν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση cookies κατά τη περιήγησή σας μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τα εξής βήματα, γνωρίζοντας ότι αυτό θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.
Μπορείτε να διαγράψετε από το σκληρό σας δίσκο τα cookies τα οποία έχουν δημιουργηθεί.
Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις/ρυθμίσεις στο web browser που χρησιμοποιείτε. Σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να αποδέχεστε cookies από συγκεκριμένα sites και να μπλοκάρετε τη δημιουργία cookies τρίτων. Σε άλλες μπορείτε να μπλοκάρετε cookies από συγκεκριμένους διαφημιστές. Πρέπει να γνωρίζετε πως η διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies ενδέχεται να μειώσει τη λειτουργικότητα του site στο οποίο περιηγείστε. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα cookies μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα www.allaboutcookies.org ή να πάτε στο μενού βοήθειας μέσα στον browser που χρησιμοποιείται. Αν αντιμετωπίζεται πρόβλημα στη διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies από τον browser που χρησιμοποιείται επικοινωνήστε με τον πάροχο του browser.
Στα παρακάτω links μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση ή να διαγράψετε τα cookies από τον browser σας.

Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+/8.0+
Internet Explorer (IE) 9.0+
Internet Explorer (IE) 11.0+
Google Chrome
Safari
Opera

Διαγραφή Cookies Ανάλυσης απόδοσης.
Αν επιθυμείτε να διαγράψετε τέτοιου είδους cookies κάντε κλικ εδώ


Εκπαιδευτική παρουσίαση, με τίτλο: «Ο σύγχρονος ρόλος των αντισταφυλοκοκκικών πενικιλλινών»
6/3/2024
Εκπαιδευτική παρουσίαση, με τίτλο: «Ο σύγχρονος ρόλος των αντισταφυλοκοκκικών πενικιλλινών»
 
Products
 
Quality
             
HOME ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
linkedin icon
bureau icon   lloyds icon   Greece EU icon
  Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future