ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Με σεβασμό και προσήλωση στον ασθενή, η διαρκής ενίσχυση της στέρεης και πολύχρονης σχέσης με τους συνεργάτες μας (φαρμακαποθήκες, κλινικές και νοσοκομεία) αποτελούν πρωταρχικό στόχο της εταιρείας. Επιδίωξη μας είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των συνεργατών μας τόσο σε επίπεδο παροχής προϊόντων όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων. Η Διοίκηση της Εταιρίας αναγνωρίζει ότι η εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των GMP’s, GLP’s, GCP’s και του προτύπου ISO9001:2008 αποτελούν τον ενδεδειγμένο τρόπο για την επίτευξη των παραπάνω.

Χρονολογίες-σταθμοί στην πορεία εξέλιξης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
2006: Πιστοποίηση βάσει προτύπου ISO 9001/2000 από τον φορέα πιστοποίησης BVQi.
2006: Πιστοποίηση του τμήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης από τον EMEA.
2009: Επαναπιστοποίηση βάσει νέου προτύπου ISO  9001/2000 από τον φορέα πιστοποίησης BVQi.
2011: Πιστοποίηση σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348 του Υπ. Υγείας & Πρόνοιας βάση του Φ.Ε.Κ. Β32/16-1-2004 και τις τροποποιήσεις της βάση του Φ.Ε.Κ. Β1459/22-9-2004 περί Ιατροτεχνολογικών Βοηθημάτων από τον φορέα πιστοποίησης LRQA.
2012: Επαναπιστοποίηση βάσει νέου προτύπου ISO  9001/2008 από τον φορέα πιστοποίησης BVQi.

Η Νόρμα Ελλάς α.ε. δεσμεύεται
α) να τηρεί τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται τόσο σε Εθνικό και κοινοτικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο.
β) να καθιερώνει και να παρακολουθεί μετρήσιμους στόχους ποιότητας οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή βελτίωση του εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
γ) να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των συνεργατών με γνώμονα την ποιότητα και για το λόγο αυτό θα διαθέτει κάθε φορά, και σε οποίο βαθμό χρειαστεί, υλικούς πόρους και έμψυχο δυναμικό για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.

Εκπαιδευτική παρουσίαση, μ
6/3/2024
Εκπαιδευτική παρουσίαση, με τίτλο: «Ο σύγχρονος ρόλος των αντισταφυλοκοκκικών πενικιλλινών»
 
Products
 
Quality
             
HOME ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
linkedin icon
bureau icon   lloyds icon   Greece EU icon
  Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future