Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 
Η Νόρμα Ελλάς ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία») αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας της (εφεξής η «Ιστοσελίδα»)αλλά και της ασφάλειας τους και ως εκ τούτου προβαίνει σε όλες της απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας. Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφονται με σαφήνεια τα είδη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που μπορεί να συλλέγονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο εισόδου ή/και απλής χρήσης της Ιστοσελίδας. Ειδικότερα, θα περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών δύναται να χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν, αποθηκευθούν και για ποιούς σκοπούς πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR) καθώς και το Ν.4624/2019. Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής και τη δημιουργία λογαριασμού στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, άλλως με την εγγραφή του δηλώνει αυτομάτως, ρητώς και ειδικώς ότι είναι σύμφωνος με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αλλά ούτε και να καταχωρίσει τα προσωπικά του δεδομένα για άλλους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα όπως ενδεικτικά για λόγους επικοινωνίας με την Εταιρεία. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών  της παρούσας Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της.

Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη

Η ιστοσελίδα απευθύνεται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό το οποίο δύναται να περιηγηθεί στους λοιπούς διαδικτυακούς χώρους της παρούσας Ιστοσελίδας χωρίς να απαιτείται εγγραφή και καταχώρηση δεδομένων, εκτός από τις περιπτώσεις που τέτοια καταχώρηση προσωπικών δεδομένων γίνει οικειοθελώς από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας σε σχετικά πεδία (εφεξής «απλοί χρήστες») για σκοπούς που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.
Στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, η τελευταία δύναται να συγκεντρώνει νομίμως για τους χρήστες της προσωπικά δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις εξής κάτωθι  κατηγορίες:

●    Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει κατά την εγγραφή του στα σχετικά πεδία ώστε να είναι σε θέση να κάνει χρήση αυτής. Συγκεκριμένα, κατά την εγγραφή του ο απλός χρήστης μπορεί προαιρετικά να καταχωρήσει στα σχετικά πεδία, για λόγους επικοινωνίας με την Εταιρεία και αποστολής newsletter το email του, το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα εισάγει στο πλαίσιο «το Μήνυμά Σας» για λόγους επικοινωνίας με την Εταιρεία. Επιπλέον, μέσω της Ιστοσελίδας δίνεται το έναυσμα στον απλό χρήστη να αποστείλει βιογραφικό στην Εταιρεία καθώς και η ενημέρωση για τη δημιουργία και αποστολή καταγγελίας στο πλαίσιο βίας και παρενόχλησης. Επομένως, η Εταιρεία μπορεί εξ αφορμής τούτων να συλλέξει επιπλέον προσωπικά δεδομένα τα οποία τυχόν θα κοινοποιήσει ο απλός χρήστης της Ιστοσελίδας.
●    Προσωπικά δεδομένα, τα οποία δύναται να συμπληρώσει ο απλός χρήστης για την αξιολόγηση των προϊόντων της Εταιρείας, ήτοι: όνομα, email και τυχόν λοιπά προσωπικά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να καταχωρίσει ο χρήστης με σκοπό την αξιολόγηση του σχετικού προϊόντος.
●    Προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο απλός χρήστης καλείται να συμπληρώσει στα σχετικά πεδία, κατόπιν σύνδεσής του μέσω προσωπικού λογαριασμού Facebook ή Instagram προκειμένου να παρακολουθήσει εξελίξεις σχετικά με νέα της Εταιρείας στους αντίστοιχους λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία.


Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία έχει την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι το σύνολο του προσωπικού της καθώς και το σύνολο της Διοίκησης θα εφαρμόζουν πιστά την παρούσα Πολιτική και θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του απλού χρήστη, σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR) καθώς και του Ν.4624/2019. Τα Δεδομένα του χρήστη της Ιστοσελίδας που καταχωρούνται στο Αρχείο της Εταιρείας είναι αυτά που δηλώνονται από τον ίδιο τον χρήστη (Υποκείμενο) και με τη ρητή συναίνεσή του κατά την εγγραφή του στα σχετικό πεδία της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.•    Προσωπικά δεδομένα απλού χρήστη

Η Εταιρεία δύναται σε συγκεκριμένα πεδία της Ιστοσελίδας να ζητάει την συλλογή προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, η καταχώρηση των οποίων είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την περιήγηση και χρήση των διαδικτυακών χώρων της ιστοσελίδας. Η καταχώρηση των αιτούμενων προσωπικών δεδομένων από τον απλό χρήστη γίνεται οικειοθελώς και τα προσωπικά δεδομένα αυτά που συλλέγονται από την Εταιρεία σχετίζονται με τους σκοπούς προσδιορισμού της ταυτότητας του και επικοινωνίας με τον απλό χρήστη. Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς σχετικά με τα προϊόντα της ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο απλό χρήστη ή για τυχόν συμμετοχή του απλού χρήστη σε διαγωνισμούς που θα διοργανώνει η Εταιρεία και ως εκ τούτου δεσμεύεται πως δεν επεξεργάζεται,  δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της τα οποία νομίμως συλλέγει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Ειδικότερα, η αποκάλυψη δεδομένων, όπως το e-mail του απλού χρήστη γίνεται προς τον σκοπό της αποστολής ενημερωτικών newsletter από την Εταιρεία.


Πληροφορίες που μοιραζόμαστε

Η Εταιρεία δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα μέρη εκτός της Εταιρείας. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται κατ’εξαίρεση μόνο όταν επιβάλλεται από το νόµο ή κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής.

Δικαιώματα Χρηστών

Η παραχώρηση των στοιχείων είναι προαιρετική. Η μη παραχώρηση στοιχείων και/ή η άρνηση συναίνεσης με τους όρους της επεξεργασίας δεδομένων επιφέρει την αδυναμία συλλογής των στοιχείων των χρηστών και τη διεξαγωγή της επεξεργασίας για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

O χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα του: α) για να λάβει γραπτή απάντηση σε ερώτημά του προς την Εταιρεία, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, β) να ενημερωθεί εκ νέου χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, για όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη ενηµέρωση ή πληροφόρησή τους καθώς και την λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας, γ) να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσµευση (κλείδωµα) των δεδοµένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδοµένων και την κοινοποίηση σε τρίτους της παραπάνω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, ή εφόσον εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδομένων ή τα υποκείμενα αίρουν την συγκατάθεσή τους (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία κ.τ.λ. τα υποκείμενα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων, δ) να ανακαλέσει την συγκατάθεση του ανά πάσα στιγμη, ε) να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδοµένων που τον αφορούν, να υποβάλλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας,να γνωρίζει την ταυτότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας και του εκπροσώπου του, ε) να υποβάλλει καταγγελία σε περίπτωση αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στην αρμόδια εποπτική αρχή στ) να ζητήσει τη φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων όπως ορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων(GDPR)(ΕΕ) 2016/679.

Διαδικασία Εξαίρεσης

Ο κάθε χρήστης, διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την Εταιρεία να διαγράψει όλα τα στοιχεία που διατηρεί για εκείνον, επικοινωνώντας το σχετικό αίτημα του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@normahellas.gr

Τέλος ο χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google's Ads Settings.


Διάρκεια Επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους απλούς χρήστες θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τα οποία έχουν συλλεχθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι εύλογο.

Αλλαγές

Η πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας ενδέχεται να αλλάξει ανά χρονικά διαστήματα. Οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας θα δημοσιευτεί στην παρούσα Ιστοσελίδα και εάν κριθεί απαραίτητο η Εταιρεία θα ενημερώσει τους χρήστες της Ιστοσελίδας  για εκάστοτε  αλλαγή με αντίστοιχες ειδοποιήσεις (για παράδειγμα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος).

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Εταιρεία:
Υπεύθυνος επεξεργασίας: ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βαγγέλης Κυπαρίσης
Για απορίες και/ή αιτήματα επικοινωνίας που αφορούν την παρούσα ενημέρωση (ή την πιθανή αλλαγή των δεδομένων), επεξεργασία δεδομένων και /ή την ανάκληση της συγκατάθεσης  μπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως με την Εταιρεία η οποία αποτελεί υπεύθυνo επεξεργασίας  στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  dpo@normahellas.gr καθώς και στον αριθμό: 216 0023114

Εκπαιδευτική παρουσίαση, με τίτλο: «Ο σύγχρονος ρόλος των αντισταφυλοκοκκικών πενικιλλινών»
6/3/2024
Εκπαιδευτική παρουσίαση, με τίτλο: «Ο σύγχρονος ρόλος των αντισταφυλοκοκκικών πενικιλλινών»
 
Products
 
Quality
             
HOME ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
linkedin icon
bureau icon   lloyds icon   Greece EU icon
  Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future