ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ sub menu arrow
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ sub menu arrow
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ sub menu arrow
ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ sub menu arrow
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ sub menu arrow

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 
Α. Πρόληψης και καταπολέμησης της βίας και παρενόχλησης του άρθρου 9,
Β. Διαχείρισης των καταγγελιών του άρθρου 10 του Ν. 4808/2021.

Στην εταιρεία ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., (εφεξής η «Εταιρεία») η διασφάλιση των δικαιωμάτων των Εργαζομένων μας αποτελεί υψίστης σημασίας ζήτημα και προς απόδειξη αυτής έχουμε αναλάβει την τήρηση όλων των μέτρων και υποχρεώσεων  που σχετίζονται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και της διαχείρισης σχετικών καταγγελιών.

Η δημιουργία και η καθιέρωση ενός υγιούς περιβάλλοντος εργασίας με γνώμονα το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση αποτελεί προτεραιότητά μας. H Εταιρεία μας αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε Εργαζόμενου/ης να απασχολείται σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και δηλώνει ρητά ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιοσδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Κατόπιν τούτων προβήκαμε σε διαβούλευση με τους Εργαζομένους μας θέτοντας σε γνώση τους το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής και λήφθηκαν σχετικώς οι απόψεις τους επί τυχόν αντιρρήσεών τους ή/και συστάσεών τους προ της τελικής κατάρτισης της παρούσας. 

Πλέον συγκεκριμένα:

Α. Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία1. Απαγορεύεται κάθε μορφής βία και παρενόχληση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της εργασιακής απασχόλησης κάποιου ατόμου είτε άμεσα συνδεδεμένη με αυτήν είτε απορρέουσα απ’ αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης καθώς και της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου.

Ορισμοί:
α) «βία και παρενόχληση» αποτελούν πάσης φύσεως συμπεριφορές, πράξεις, πρακτικές ή απειλές, που προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη,

β) «παρενόχληση» αποτελούν πάσης φύσεως συμπεριφορές που δύνανται να προσβάλουν την αξιοπρέπεια ενός ατόμου και του δημιουργούν την πεποίθηση ενός εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν οι συμπεριφορές αυτές ενέχουν μεταξύ άλλων και διάκριση σχετιζόμενη με το φύλο.

γ) «παρενόχληση λόγω φύλου» αποτελούν πάσης φύσεως συμπεριφορές που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου και οι οποίες έχουν προσβάλλει ή δύνανται να προσβάλουν την αξιοπρέπεια του ατόμου σύμφωνα και τα ως άνω οριζόμενα υπό στοιχείο β). Διευκρινίζεται ότι στις εν λόγω συμπεριφορές συμπεριλαμβάνονται τόσον η σεξουαλική παρενόχληση όσον και πάσης φύσεως συμπεριφορές που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου ενός ατόμου.

2. Στους χώρους εργασίας όπου μπορεί να θεωρηθεί ότι λαμβάνει χώρα κάποιας εκ των ανωτέρω μορφών βίας και παρενόχλησης συμπεριλαμβάνονται, πέραν των φυσικών χώρων της επιχείρησης με φυσική παρουσία ενός Εργαζόμενου, και οι ακόλουθοι:

α) όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι της επιχείρησης όπου ο Εργαζόμενος παρευρίσκεται με φυσική παρουσία π.χ. τα διευθυντικά γραφεία, το λογιστήριο, οι χώροι ανάπαυσης / σίτισης / ατομικής υγιεινής κ.ο.κ.

β) οι χώροι μετάβασης από και προς την εργασία, καθώς και έτεροι χώροι όπου ο Εργαζόμενος τελεί σε τυχόν απόσπαση, π.χ. σε ταξίδια σχετιζόμενα με τη φύση της εργασίας, την εκπαίδευση, καθώς και σε συναφείς κοινωνικές εκδηλώσεις.

γ) οι χώροι επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται τόσον οι τηλεφωνικές επικοινωνίες όσον και εκείνες της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή εν γένει επικοινωνίας.

3. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία εγγυάται διά της παρούσας Πολιτικής την ανάληψη των κατωτέρω αναφερόμενων ενεργειών προς το σκοπό της προστασίας των Εργαζομένων της.

Συγκεκριμένα, εγγυόμαστε:

α) Την παραλαβή, αξιολόγηση και διενέργεια εσωτερικού ελέγχου ως προς κάθε υποβληθείσα καταγγελία σε καθεστώς πλήρους αμεροληψίας και εχεμύθειας, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και με διασφάλιση ότι κανενός είδους κυρώσεις ή αντίποινα δεν θα επιβληθούν στον εκάστοτε καταγγέλλοντα.

β) Την παροχή πάσης φύσεως ψυχολογικής υποστήριξης αλλά και ουσιαστικής συνδρομής για πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή.

γ) Την παροχή ενημέρωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Εργαζομένων, πιθανούς κινδύνους και τα αναληφθέντα εκ μέρους της Εταιρείας μέτρα πρόληψης και προστασίας των Εργαζομένων.

δ) Την ανάρτηση της παρούσας Πολιτικής σε εμφανές σημείο στον χώρο εργασίας της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο πίνακα ανακοινώσεων  καθώς και την γνωστοποίηση αυτής είτε υπό έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή στο σύνολο των Εργαζομένων, καθώς και την γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας με τις αρμόδιες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διοικητικές και δικαστικές αρχές. Σε κάθε πάντως περίπτωση διευκρινίζεται ότι διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική ή/και τα στοιχεία του προσώπου αναφοράς που ορίζεται στην παρούσα για την υποδοχή και διαχείριση καταγγελιών για βία και παρενόχληση, κατόπιν βεβαίως ενημέρωσης των Εργαζομένων.

4. Εφαρμογή:

α) Αξιολόγηση κινδύνων:Ως Εταιρεία δεσμευόμαστε να αξιολογούμε τυχόν ανακύψαντες κινδύνους που απορρέουν από τη φύση της όποιας αναληφθείσας δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τη θέση απασχόλησης κάποιου Εργαζομένου, και, αφετέρου, άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο ή την ηλικία.

β) Ενέργειες πρόληψης, ελέγχου και αντιμετώπισης κινδύνων Στο πλαίσιο υλοποίησης των δεσμεύσεων της Εταιρείας, όπως απορρέουν από το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής, εντάσσονται οι ακόλουθες ενέργειες:
•    Η έμπρακτη διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού κλίματος με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αγαστή συνεργασία μεταξύ των Εργαζομένων.
•    Η δημιουργία της διαδικασίας υποβολής και διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών.
•    Η παροχή εκπαίδευσης στο σύνολο των Εργαζομένων ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις  διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας και η γενικότερη ευαισθητοποίησή τους ως προς τα ζητήματα βίας και παρενόχλησης.
•    Η λήψη τεχνικών υποστηρικτικών μέτρων όπως ενδεικτικά διενέργεια ανώνυμων εμπιστευτικών ερευνών σχετικά με το εργασιακό κλίμα και την εκτίμηση κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, εγκατάσταση ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, βελτίωση φωτισμού.
•    Η έμπρακτη καθοδήγηση και ουσιαστική υποστήριξη σε τυχόν θύματα βίας και παρενόχλησης.
•    Η διαρκής αξιολόγηση των μέτρων αντιμετώπισης κατά της βίας και παρενόχλησης και η τυχόν ανάγκη επικαιροποίησής τους.

γ) Ενέργειες ενημέρωσης Η Εταιρεία διά της παρούσας Πολιτικής δηλώνει τη μηδενική ανοχή της σε συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης και δεσμεύεται να παρέχει στους Εργαζομένους της ενημέρωση σχετικά με ανακύψαντες κινδύνους, τα διαθέσιμα μέτρα πρόληψης και προστασίας καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες προς καταγγελία τέτοιων περιστατικών.Συγκεκριμένα, ως Εταιρεία δεσμευόμαστε να προβαίνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις ακόλουθες ενέργειες:

•    Διοργάνωση διά ζώσης συναντήσεων με το σύνολο των Εργαζομένων προς διαλλακτική συζήτηση και ανεύρεση τυχόν πρόσθετων τρόπων αντιμετώπισης περιστατικών βίας και παρενόχλησης.

•    Διοργάνωση σεμιναρίων με επαγγελματίες ψυχικής υγείας ή παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων, κ.λπ.δ) Δικαιώματα / Υποχρεώσεις / Διαδικασία Εφόσον κατά την εύλογη πεποίθηση κάποιου Εργαζόμενου θεωρηθεί ότι θίγεται ο ίδιος ή συνάδελφός του από περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά την διάρκεια της εργασιακής του απασχόλησής ή/και μετά το πέρας αυτής, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις:
 i) δικαστικής προστασίας στα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια, 
ii) προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας,
iii) αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, 
iv) εσωτερικής καταγγελίας κατά τα κατωτέρω στην Πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών αναφερόμενα,
v) αποχώρησης από τον εργασιακό χώρο για εύλογο και ανάλογο με το βαθμό της παραβίασης χρονικό διάστημα, χωρίς αποστέρηση μισθού ή επιβολής κάποιας δυσμενούς συνέπειας.
vi) Σε περίπτωση αυτόβουλης αποχώρησης ο Εργαζόμενος οφείλει προηγουμένως να έχει ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία, γνωστοποιώντας της τα πραγματικά περιστατικά της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς καθώς και τους λόγους που κατά τη κρίση του τον οδηγούν στο συμπέρασμα ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του. Δέον βεβαίως όπως διευκρινισθεί ότι σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση εκ μέρους της Εταιρείας της σχετικής γραπτής αναφοράς του Εργαζομένου κριθεί ότι ο αναφερόμενος κίνδυνος ελλείπει και ο Εργαζόμενος αρνείται να επιστρέψει στην θέση απασχόλησής του, τούτο θα δύναται να ενεργοποιήσει το δικαίωμα της Εταιρείας να προσφύγει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας προς επίλυση της σχετικής διαφοράς.  

•    Στοιχεία επικοινωνίας: Στο πλαίσιο της προσήκουσας ενημέρωσης των Εργαζομένων η παρούσα Πολιτική καθώς και τα στοιχεία πρόσβασης των αρμοδίων διοικητικών αρχών, στις οποίες έχει δικαίωμα να προσφύγει κάθε θιγόμενος Εργαζόμενος (Επιθεώρηση Εργασίας, Συνήγορος του Πολίτη), θα βρίσκονται αναρτημένα σε εμφανές σημείο της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο πίνακα ανακοινώσεων, ενώ ομοίως θα παρέχονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555, καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας για παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων στην Γραμμή SOS 15900.

•    Συνέπειες και προβλεπόμενες Κυρώσεις
-    Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης της παρούσας Πολιτικής και εκδήλωσης περιστατικού βίας και παρενόχλησης σε χώρους της Εταιρείας, η Εταιρεία υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα νόμιμα και ανάλογα κατά περίπτωση μέτρα σε βάρος του καταγγελλόμενου Εργαζομένου, προς το σκοπό της παραδειγματικής τιμωρίας του και αποφυγής στο μέλλον ανάλογων συμπεριφορών. Στο πλαίσιο αυτό οι προβλεπόμενες κυρώσεις εκτείνονται από τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή εργασιακής θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής της εργασίας μέχρι και την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, υπό την επιφύλαξη πάντοτε της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

 -    Τυχόν δε παραβίαση της παρούσας Πολιτικής δίδει το δικαίωμα προς διεκδίκηση εκ μέρους του θιγόμενου Εργαζομένου πλήρους αποζημιώσεως για κάθε θετική και αποθετική του ζημία, καθώς και για την ηθική του βλάβη.
-    Η παρούσα Πολιτική καταλαμβάνει το σύνολο των Εργαζομένων της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών της Διοίκησης αυτής.
-    Ξεκαθαρίζεται ρητά ότι θα θεωρηθεί άκυρη τυχόν καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση Εργαζομένου, εφόσον αυτή κριθεί ότι συνιστά μορφή αντεκδίκησης για την υποβληθείσα καταγγελία του. 
-    Σε κάθε πάντως περίπτωση το βάρος απόδειξης προς απόκρουση τυχόν υποβληθείσας καταγγελίας ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής φέρει ο εκάστοτε εναγόμενος.

ε) Ορισμός προσώπου αναφοράς Ως πρόσωπο αναφοράς ορίζεται για τα θέματα αυτά  ο κος Ευάγγελος Κυπαρίσσης και προβλέπεται ότι ο ρόλος του είναι κατ’ αρχήν ενημερωτικός και αφορά στην παροχή πληροφοριών προς τους Εργαζόμενους σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.  Για το λόγο αυτό ως Εταιρεία εγγυόμαστε για την απρόσκοπτη και άμεση πρόσβαση κάθε Εργαζόμενο προς το πρόσωπο αναφοράς της Εταιρείας. Το εν λόγω πρόσωπο στα πλαίσια των καθηκόντων του οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) του εκάστοτε Εργαζόμενου, τα οποία μπορεί να περιέλθουν σε γνώση του.

στ) Προστασία και υποστήριξη Εργαζομένων - θυμάτων ενδοοικογενειακής βίαςΣτο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής εντάσσονται και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας όπου συμπεριλαμβάνεται, πέραν από την προστασία της ίδιας της εργασιακής απασχόλησης, και η παροχή ειδικής άδειας ή άλλων ρυθμίσεων εργασίας με σκοπό την υποστήριξή του και την ομαλή του επανένταξή στην εργασιακή του απασχόληση.

 Β. Πολιτική διαχείρισης καταγγελιών στην εργασία
Ως Εταιρεία εγγυόμαστε ως προς την ουσιαστική διαχείριση σχετικών καταγγελιών βίας και παρενόχλησης στην εργασία και προς τούτο έχουμε μεριμνήσει με την ανάληψη σχετικών μέτρων προς υποδοχή και εξέταση συναφών καταγγελιών. Συγκεκριμένα ως Εταιρεία δεσμευόμαστε για τα εξής:

α) Την παροχή ασφαλών, εμπιστευτικών και εύκολα προσβάσιμων διαύλων επικοινωνίας και τον συνακόλουθο ορισμό του προσώπου αναφοράς εντός της Εταιρείας προς παραλαβή και εξέταση των σχετικών καταγγελιών και την προσήκουσα καθοδήγηση των καταγγελλόντων,

β) Την διενέργεια εσωτερικής έρευνας προς εξέταση σχετικών καταγγελιών σε καθεστώς αντικειμενικότητας, αμεροληψίας, πλήρους εχεμύθειας και διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου,

γ) Την απαγόρευση επιβολής πάσης φύσεως κυρώσεων που δύνανται να θεωρηθούν ως εκδικητική συμπεριφορά σε βάρος του θιγόμενου Εργαζομένου και καταγγέλλοντος,

δ) την περιγραφή των συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων,

ε) Τη παροχή έμπρακτης και ουσιαστικής αρωγής προς τον Εργαζόμενο σε περίπτωση επιθυμίας του για προσφυγή στις αρμόδιες αρχές.

Πλέον συγκεκριμένα:

Α) Ασφαλείς, εμπιστευτικοί και εύκολα προσβάσιμοι δίαυλοι επικοινωνίας:

Ο κος Ευάγγελος Κυπαρίσσης  έχει οριστεί ως το πρόσωπο αναφοράς της Εταιρείας και ο οποίος στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του υποχρεούται να παραλαμβάνει και να εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα τυχόν καταγγελίες θιγομένων Εργαζομένων σε σχέση με περιστατικά που κατά την κρίση τους συνιστούν παραβίαση της Πολιτικής κατά της Βίας και Παρενόχλησης στην εργασία. Για την επιλογή του εν λόγω προσώπου αναφοράς δεν υφίστανται εκ του Νόμου περιορισμοί και δεν αποκλείεται το συγκεκριμένο πρόσωπο να αποτελεί μέρος του δυναμικού της Εταιρείας ή να συνεργάζεται απλώς με αυτήν προς ενάσκηση αυτού και μόνο του καθήκοντος. Το εν λόγω πρόσωπο αναφοράς στα πλαίσια των καθηκόντων του υποχρεούται να ενημερώνει επαρκώς τον εκάστοτε θιγόμενο Εργαζόμενο για τα δικαιώματά του μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα της προσφυγής του είτε στις καθ’ ύλην αρμόδιες διοικητικές αρχές ή/και στις καθ’ ύλην αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Σε κάθε πάντως περίπτωση διευκρινίζεται ότι εκ μέρους της Εταιρείας έχουν προβλεφθεί όλα τα εκ του Νόμου απαιτούμενα μέτρα ως προς την παροχή διαύλων επικοινωνίας προς καταγγελία παρανόμων συμπεριφορών σε σχέση με τα ρητώς αναφερόμενα στην παρούσα Πολιτική.   Δυνατότητες υποβολής καταγγελίας περιστατικού Παρενόχλησης: Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια και επιλογή κάθε Εργαζόμενου να προβεί σε επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία περιστατικού που σχετίζεται με παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και της παρούσας Πολιτικής, μέσω χρήσης των κατωτέρω παρεχόμενων μεθόδων αναφοράς:

1.            E-mail: harassment@normahellas.gr
2.            Με ταχυδρομική αποστολή στην κατωτέρω διεύθυνση:ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Γραφείο Υποδοχής Καταγγελιών, Μενάνδρου 54, Αθήνα 104 31

Β) Εσωτερική έρευνα / εξέταση των καταγγελιών με αντικειμενικότητα, αμεροληψία, εχεμύθεια και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων: Αποτελεί δέσμευση της Εταιρείας η απρόσκοπτη παραλαβή και διερεύνηση καταγγελιών σε σχέση με περιστατικά παραβίασης της Πολιτικής κατά της Βίας και Παρενόχλησης στην εργασία και η παροχή των κατά νόμο απαιτούμενων δυνατοτήτων προς υποβολή σχετικής καταγγελίας. Στο πλαίσιο ανάληψης αυτής της υποχρέωσης ως Εταιρεία εγγυόμαστε την τήρηση καθεστώτος πλήρους αντικειμενικότητας, αμεροληψίας, εχεμύθειας και τη δέουσα προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), συλλεγόμενα κατά την εκτέλεση των ενεργειών προς  προστασία θιγόμενων Εργαζομένων. Με τη παρούσα Πολιτική περιγράφεται η διαδικασία που διεξάγεται κατά την έρευνα και εξέταση σχετικών με την Πολιτική καταγγελιών κατά το στάδιο περισυλλογής στοιχείων και λήψης αποφάσεων καθώς και των όποιων συνεργασιών με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Επιπροσθέτως, προσδιορίζεται ο ρόλος και τα καθήκοντα τα προσώπου αναφοράς της Εταιρείας κατόπιν παραλαβής σχετικής καταγγελίας. 

Γ) Απαγόρευση επιβολής κυρώσεων σε βάρος του θιγόμενου Εργαζόμενου:Αποτελεί δέσμευση της Εταιρείας η διασφάλιση της απαγόρευσης επιβολής κυρώσεων σε βάρος Εργαζομένου που προβαίνει σε καταγγελία σχετικών με τη παρούσα παρανόμων συμπεριφορών.

Δ) Περιγραφή συνεπειών σε περίπτωση παραβίασης:
-    Αποτελεί υποχρέωση και δέσμευση της Εταιρείας η λήψη όλων εκείνων των κατά νόμο απαιτούμενων μέτρων προς διασφάλιση της προστασίας των Εργαζομένων της και προς διασφάλιση της επιβολής των αναγκαίων ανάλογων κυρώσεων σε βάρος των καταγγελλόμενων προσώπων ώστε να αποφευχθεί ανάλογη συμπεριφορά στο μέλλον. Οι εν λόγω κυρώσεις εκτείνονται από τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή εργασιακής θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής της εργασίας μέχρι και την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, υπό την επιφύλαξη πάντοτε της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα. 

Ε) Συνεργασία και παροχή στοιχείων στις αρμόδιες αρχές:Αποτελούν υποχρέωση και δέσμευση της Εταιρείας καθώς και του αρμοδίου προσώπου αναφοράς της, αφενός, η παραλαβή και διερεύνηση μιας σχετικής με την παρούσα Πολιτική καταγγελία και, αφετέρου, η συνεργασία της και η παροχή στοιχείων σε κάθε αρμόδια προς τούτο δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της οποίας εντάσσεται και η εξέταση συναφών καταγγελιών.Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσης Πολιτικής η Εταιρεία έχει την ίδια υποχρέωση διαβούλευσης και ενημέρωσης των Εργαζομένων μας.

Συντάχθηκαν και υπογράφηκαν για την Εταιρεία
Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2022

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Τσαλίκης Θεόδωρος του  Γεώργιου
ΑΦΜ: 008358053
Δ.Ο.Υ: Δ ΑΘΗΝΩΝ
Ηρακλείτου 8, 106 73 Αθήνα
Εκπαιδευτική παρουσίαση, μ
6/3/2024
Εκπαιδευτική παρουσίαση, με τίτλο: «Ο σύγχρονος ρόλος των αντισταφυλοκοκκικών πενικιλλινών»
 
Products
 
Quality
             
HOME ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
linkedin icon
bureau icon   lloyds icon   Greece EU icon
  Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future